Pravidla

Pravidla Táborské hasičské ligy pro rok 2024

Pravidla ke stažení: pravidla_thl_2024.pdf

TÁBORSKÁ HASIČSKÁ LIGA

v požárním útoku

 

17. ročník THL 2024

 

TERMÍNY SOUTĚŽÍ

Viz. samostatná příloha pro daný ročník

 

RADA THL 2024

Jarda Šindelář

Žďár

721 630 074

Patrik Baláž

Chotěmice

774 663 162

Jiří Kubeš

Tučapy

774 810 707

Petr Hlaváč

Strmilov

720 482 289

Miloslav Janovský

Zhoř u Tábora

775 910 191

Martin Brt

Rybova Lhota

720 744 721

Martin Zvára

Daměnice

602 380 745

Ondřej Mrzena

Řepeč

727 911 851

Dominik Dlouhý

Skrýchov u Malšic

725 915 382

Štěpán Hach

Slapy

792 773 634

Jan Kainráth

Kozmice

721 388 562

Tomáš Menšík

Dobronice u Chýnova

730 656 237

Tomáš Popelka

Božejovice

728 824 337

 

KONTAKTY

Celý ročník zajišťuje časomíra SDH Strmilov, Luboš Paulus,  tel. 725 404 148, Jaroslav Paulus, tel 724 469 768.

(pokud není v termínech soutěží a radou THL pro daný rok stanoveno jinak)
 

rozhodčí - Jiří Šustr tel. 733 601 745 (SDH Soběslav)

rozhodčí – František Doležal tel. 720 293 115 (Dačice)

rozhodčí – Jiří Čihák tel. 737 459 726 (SDH Dlouhá Lhota)

rozhodčí - Pavel Přibyl tel. 607 810 681 (SDH Deštná)

rozhodčí – Jaromír Mendl tel. 724337488 (SDH Přehořov)

 

Rozhodčí nutní k zajištění soutěže – jeden hlavní + 3 (startér, pomocný startér, koš, čára, měření hadic)  proškolení z pravidel THL. Výčet není konečný.

 

 

PRAVIDLA

1. ÚČAST

1.1.Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR vždy na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy. Přihláška do jednotlivých soutěží THL je pro všechny pořadatele jednotná – příloha č. 1 těchto pravidel.

1.2. Soutěž bude vždy hodnocená výsledky jako celek. Z konečného pořadí se pak vyberou všechna zúčastněná družstva.

1.3. Soutěže THL nejsou pojištěny, pokud to pořadatel neuvede na pozvánkách či při nástupu jinak.

1.4. Minimální věk soutěžících je 15 let (vyjma dorostu). Za kontrolu věku závodníků zodpovídá vedoucí družstva. Porušení tohoto pravidla vede k vyřazení soutěžního družstva z celého ročníku THL.

2. ROZSAH SOUTĚŽE

2.1. Do soutěže budou připuštěna družstva, která se prezentují (odevzdají řádně vyplněnou přihlášku a zaplatí startovné) nejpozději do 10 minut před zahájením soutěže. Zahájením soutěže se rozumí oficiální začátek uvedený na pozvánce (prezentace může končit také časem uvedeným v pozvánce pořadatele). Ve výjimečných případech (např. porucha vozu na cestě na soutěž, dojezd z velké vzdálenosti nebo v jiných naléhavých případech po telefonické domluvě s pořadatelem) může být udělena výjimka. Při udělení výjimky musí být družstvo přihlášeno nejpozději před začátkem posledního útoku v dané kategorii. Při nesplnění podmínek tohoto odstavce budou družstva připuštěna do soutěže pouze mimo soutěž bez bodů a cen.                                   

2.2. Každé soutěžní družstvo uhradí startovné při prezentaci ve výši určené pořadatelem. Výše startovného může činit maximálně 300,- Kč. Startovné v kategorii veteránů je vždy max. 200 Kč.

3. ZPŮSOB PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU

3.1. Dle pravidel Táborské hasičské ligy – muži 3B (2B), ženy 2B, veteráni 35+ 2B (pouze soutěže Žďár, Tučapy,Rybova Lhota, Daměnice,Slapy,Dobronice,Skrýchov u Malšic,Božejovice,Řepeč,Zhoř). Kategorie Veteráni a dorost startují po soutěži mužů a žen (výjimkou je noční soutěž). Soutěž dorostu 2B (pouze soutěže Tučapy, Rybova Lhota, Strmilov,Božejovice,Řepeč,Kozmice a Zhoř) Poté může být finále.

3.2. Káď se během útoku nedoplňuje. Na provedení disciplíny musí postačit 1 m3 vody v kádi.

3.3. Časový limit na dokončení útoku je stanoven do 2 minut od startu. Při překročení limitu bude družstvo diskvalifikováno.

3.4. Požární stříkačka bude v době přípravy základny na platě v klidu.

3.5. Závodníci budou k přípravě základny nastupovat řádně ustrojeni (budou nasazené helmy, opasky apod.)

4. TECHNICKÉ PODMÍNKY

4.1. Požární stříkačka české, nebo slovenské výroby s funkčními klouby a klapkou, která vychází ze schváleného typu PS 8 nebo PS 12, nebo jejíž schvalovací řízení probíhá. (čerpadlo nové generace) Ovládání plynu mechanické, umístěné na směšovacím zařízení, nebo na místě určené výrobcem. Není povolena zábrana na chladiči pro držení savic. Klíč na volno se povoluje.

4.2. Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a ústit na původním místě. Ejektory nejsou povoleny.

4.3. Savice o délce 2,5 metru (bez tvarových podložek), se šroubením o průměru 110 mm. Minimální počet závitů na koncovkách = 2,5. Po ukončení požárního útoku nemusí být sací vedení spojeno závitovým spojem (postačuje spoj během útoku držet u sebe). Redukce savicového šroubení je povolena. Sací vedení musí být po dokončení pokusu kompletní a funkční.

4.4. Koš s funkční klapkou a kovovým výpletem (ocelové struny se nepovažují za kovový výplet) umožňující vypuštění vody ze sacího vedení. Ovládání klapky na vnějším plášti koše.

4.5. Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody, po kterém následuje spojení sacího vedení, savice nemusí být sešroubovány. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla vody.

 4.6. Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu i po vytažení z vodního zdroje.

4.7. Rozdělovač s funkčními uzávěry. Tělo rozdělovače nesmí být žádným způsobem upravováno pro snazší způsob nošení (T a podobné úpravy jsou zakázány). Za rozdělovač s funkčními uzávěry se považuje i rozdělovač s otočenými pákami.

                  Komentář : Do soutěže budou připuštěny týmy s T na rozdělovači. Soutěží pouze o ceny nikoli o body.

4.8. Proudnice vlastní, průměr výstřikové hubice 12,5 - 13 mm. Před útokem má rozhodčí na základně právo nechat si předložit proudnice k namátkové kontrole. Kontrolu měření výstřikové hubice provede rozhodčí pod dohledem zástupce soutěžního družstva. Při nástřiku se proudnice může dotýkat země. Žádný závodník se nesmí ani dotknout čáry stříkání. Tato čára je nedotknutelná. Žádný jiný závodník se nesmí dotknout proudnice kromě proudaře !!! Překročení této čáry bez ohledu na to, zda bylo či nebylo stříkáno na terč, vede k označení pokusu za neplatný.

4.9. Podložka pod savice při nabírání se může použít pouze hladká a rovná (bez výřezu) o maximální tloušťce 10 mm. Může být použita i podložka se vzorem. Základna 2x2 metr musí vždy být prkenná ne z kluzkého povrchu a srovnaná do vodováhy!

4.10. U spoje hadice B smí být vyskládána či opřena harmonika do konstrukce rámu mašiny platí však pravidlo 4.13.

4.11. Hadice:

Útočné vedení "C42" -   plošná šířka min. 65 mm,   délka 20 m v toleranci 1m

Dopravní vedení "B65" - plošná šířka min. 100 mm, délka 20 m v toleranci 1m.

4.12. Po provedení útoku dojde u každého družstva k přeměření délky minimálně jedné hadice určené rozhodčím. Hadice označená ke kontrole délky se nesmí natahovat a na místo měření ji dopraví členové technické čety. Porušení pravidla o natahování před měřením vede k diskvalifikaci soutěžního družstva. Délka hadice se měří vč. zubu půlspojky.

4.13. Mezi ozuby půlspojek musí projít šablona na měření spojek (plech 0,6 mm). Toto provede rozhodčí před odesláním soutěžících na startovní čáru. V případě, že se rozhodčímu šablona mezi ozuby půl spojek nevejde, má soutěžící právo si spoj opravit pouze v čase přípravy základny, a na vyzvání rozhodčího !!! Rozhodčí odchází ze základny poslední. Pokud se stane, že družstvu spadne materiál apod. po povelu „Na místa, připravte se“ považuje se toto za ulitý start (v ostatních případech to bude fungovat jako v minulých sezónách, rozhoduje rozhodčí na základně, popř. startér). Pokud se nepodaří nastartovat mašinu, má možnost družstvo zařadit se na konec startovní listiny v dané kategorii, ale pouze o ceny a bez bodů do THL.

4.14. Ústroj musí přesahovat kotníky. Kraťasy ani tříčtvrťáky nejsou povoleny. Povolen dres s krátkým rukávem (u startujících nerozhoduje, zda mají u dresů krátký nebo dlouhý rukáv) v rámci jednoho družstva). Obuv povoleny jsou - povolena sálová obuv, turfy a tretry. Zakázány jsou kopačky - nepřipouštějí se. Obuv nemusí být jednotná (sportovní + pionýrky + kanady aj.). Opasek lehký o šířce min 40 mm. Ochranná přilba. Úprava skeletu přilby není povolená.

4.15. V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny.

4.16. Pro započítání bodů THL je možné půjčování závodníků, ale maximálně 1. soutěžící a ten smí běžet jen za jedno družstvo (tzn., může běžet max. 2x vč. svého družstva). V případě porušení tohoto pravidla budou obě soutěžní družstva vyloučeni z hodnocení soutěže. Toto zapůjčení bude písemně zaznamenáno pořadatelem včetně jmen. Pro lepší orientaci pořadatele bude půjčený soutěžící startovat ve svém domovském dresu. Toto ustanovení se netýká finálových kol – zde je to na uvážení pořadatele soutěže. Za ženy nesmí nikdy běžet muž. Pokud ano družstvo poběží mimo soutěž!

4.17. Půjčení max. dvou závodníků do jednoho družstva je povoleno, ti smí běžet jen za jedno družstvo (tzn., můžou běžet max. 2x vč. svého družstva). V případě porušení tohoto pravidla budou obě nebo tři soutěžní družstva vyloučeni z hodnocení soutěže. Toto zapůjčení bude písemně zaznamenáno pořadatelem včetně jmen. Pro lepší orientaci pořadatele budou půjčení soutěžící startovat ve svých domovských dresech. Toto ustanovení se netýká finálových kol – zde je to na uvážení pořadatele soutěže. Družstva, která využijí tohoto pravidla se nebudou započítávat do hodnocení THL, avšak v hodnocení celkové soutěže ano – obdrží ceny apod. Start družstva s více jak dvěmi zapůjčenými závodníky je povolen pouze mimo soutěž. Platí však normální presentace družstva, startovné, zařazení do startovního pořadí bez ohledu na družstva, od kterých si toto družstvo půjčuje. Při vyhlášení a na výsledkové listině bude však toto družstvo zařazeno na konec bez nároku na body v THL a ceny od pořadatelů. Družstva, která nebudou započítávána do 3 hodnocení THL neovlivní bodování ostatních družstev za ním, prostě se pouze přeskočí (příklad : skončí – li takové družstvo první bodový příděl 20 bodů získá druhý tým, třetí 17 atd.). Vzor zápisu o půjčování závodníků pro pořadatele je v jednotné přihlášce, která je přílohou č. 1 těchto pravidel.

4.18. V kategorii veteránů musí být min. věk pěti soutěžících 35 let a více, dva soutěžící min věk 30 let a více. Soutěžící v kategorii veteránů smí startovat na každé soutěži max. třikrát – v kategorii mužů za svůj domovský tým, v kategorii mužů nebo veteránů jednou jako zapůjčený (viz. pravidla 4.16 a 4.17.) a poté jednou za veterány.

4.19. V dorostu smí startovat kluci i holky ve smíšených týmech v 7 závodnících. V 16. ročníku smí startovat ročníky 2010 - 2005. Vedoucí družstva smí dohlížet na přípravu základny (bezkontaktně) a hlídat strojníka. Zásah vedoucího družstva do řádného provedení disciplíny má za následek diskvalifikaci.

4.20. Délka přípravy na základně je maximálně 4 minuty. V případě většího počtu družstev je možné přípravu zkrátit na 3 minuty. Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a vyzváním rozhodčího k nástupu družstva na přípravu na základně. Čas, kdy soutěžní družstvo položilo na základnu první část materiálu není rozhodující.

      Výjimečně může při velkém počtu soutěžních družstev pořadatel při nástupu upozornit, že čas přípravy začíná běžet od sundání mašiny družstva, které provádělo předchozí útok. Na toto pravidlo bude upozorňovat rozhodčí základny po celý průběh soutěže. Připouští se při velkém počtu družstev možnost, že soutěžící si mohou připravovat základnu bezprostředně po odpojení hadice B z mašiny předešlého družstva. Čas pak začíná běžet po nandání mašiny na plato. Čas přípravy v tomto případě musí být vždy max. 3 min.

5. MĚŘENÍ ČASU

5.1. Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou. Časomíra musí být konstruována tak, aby měřila na dvě desetinná místa. Při selhání časomíry, družstvo opakuje svůj pokus. Za selhání časomíry se nepovažuje porucha displeje při funkčnosti stopek (ukončit pokus má právo pouze rozhodčí disciplíny). Pro opakování pokusu bude vloženo do startovní listiny po dohodě s pořadatelem. Pokud dojde k takové poruše časomíry, že nebude možné ji v rozumné době opravit a znovu zprovoznit, rozhodne rada Táborské ligy jak situaci řešit (v případě pokračování soutěže bez časomíry se bude měřit na troje stopky 00,00 – výsledný čas je průměr těchto časů). Cílové zařízení (terče, nebo sklopky) musí být vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu (světelně, mechanicky, nebo kombinací obou způsobů). Měření času pro celou THL provádí časomíra Strmilov (vyjma EX Chotěmice a Tučapy). Dohodnuta částka pro všechny pořadatele jednotná, ve výši 2.500,- Kč.

6. STARTOVÁNÍ

6.1. Povely - "Na místa, připravte se!" (jeden povel),   "Pozor!",   výstřel. Po povelu "Na místa, připravte se" následuje libovolná pauza na uklidnění celého soutěžního družstva. Po povelu "Pozor" se nesmí žádný soutěžící stojící na startu ani pohnout a následuje startovní výstřel. Porušení tohoto pravidla se posuzuje jako předčasný (ulitý) start. Každé družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra, nebo startovací techniky. Startování musí být provedeno startovací pistolí. Při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem, nebo píšťalkou.

6.2. Vždy bude druhý pomocný startér hlídající ulité starty. Jako náhrada se připouští optická závora pro kontrolu ulitých startů.

7. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ

 UMÍSTĚNÍ 

Muži (body)

Ženy (body)

Veteráni (body)

Dorost

(body)

1. místo

20

10

10

10

2. místo

17

8

8

8

3. místo

15

6

6

6

4. místo

13

4

4

4

5. místo

11

3

3

3

6. místo

10

2

2

2

7. místo

9

1

1

1

8. místo

8

0

0

0

9. místo

7

0

0

0

10. místo

6

0

0

0

11. místo

5

0

0

0

12. místo

4

0

0

0

13. místo

3

0

0

0

14. místo

2

0

0

0

15. místo

1

0

0

0

další místa

0

0

0

0
 

 

7.1. Při dosažení stejného času přísluší oběma, nebo i více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění. Ostatní družstva se ale výše neposouvají.

7.2. Družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků v počtu min. třech členů družstva. Tito tři vystoupí při závěrečném vyhlášení výsledků pro ceny a budou ustrojení v domovských dresech (připouští se teplákové soupravy, mikiny, trička s domovským označením). Pokud tak neučiní, nebudou družstvu započítány body do celkového hodnocení (výjimku může povolit rada Táborské ligy). Ostatní družstva se ale výše neposouvají. Družstva mají možnost využít 3x z sezónu výjimky z tohoto pravidla – kontroluje delegát soutěže na závěrečném vyhlášení.

7.3. Do celkového vyhodnocení ligy budou zahrnuta pouze družstva, která se v daném ročníku zúčastní minimálně pěti soutěží v rámci ročníku THL 2024. Platí pro kategorii žen a mužů. Těmto družstvům se započítají body ze všech soutěží, kterých se zúčastnila.

7.4. Vítězem celého ročníku se stává družstvo s největším počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů se na lepší místo posunuje družstvo s větším počtem prvních míst (druhých, třetích, atd.) po úpravě započtených soutěží do konečného bodového zisku. V případě, že ani toto kritérium nerozhodne, budou rozhodující vzájemné výsledky z poslední soutěže.

7.4. Na poslední soutěži dle kalendáře bude vyhlášení celkového pořadí Táborské hasičské ligy, pokud rada THL nezorganizuje slavnostní vyhlášení v jiném termínu.

7.5. Do hodnocení 17. ročníku THL 2024 se počítají všechny dosažené výsledky!!!

8. PODMÍNKY PRO POŘADATELE

8.1. Pořadatel je povinen zajistit startovní pořadí družstev (losování startovního pořadí při presentaci, dle příjezdu a přihlášení se na presentaci apod.), výjimku tvoří pouze jedno soutěžní družstvo pořadatele v dané kategorii (muži, ženy), které se zařadí do pořadí podle potřeby před zahájením – losování apod.. Rezervace je možná také prostřednictvím internetu.  Startovní pořadí by mělo být známo nejpozději po nástupu před zahájením soutěže. Možnost výměny startovního pořadí po losování je možné po dohodě dotčených soutěžních družstvech a oznámení této výměny pořadatel soutěže deset minut před zahájením prvního požárního útoku. Pořadatel je povinen zahájit soutěž nejpozději 30 minut od konce prezentace uvedené na pozvánce. Pokud nastane mimořádná událost (např. technická) musí požádat o radu THL o výjimku!

Pokud pořadatel bude využívat presentace prostřednictvím sítě internet bude to na stránkách ligy www.thliga.cz  pod odkazem na jednotlivé soutěže. Toto uvede pořadatel v pozvánce na soutěž. Presentace bude spuštěna vždy v neděli 12 - 14 dní (pátek až neděle) před soutěží (příklad soutěž je v sobotu 5.7.2014 a presentace bude spuštěna v neděli 22.6.2014 v 18 : 00). Při zveřejnění presentace budou jasně uvedeno, kdy možnost rezervace na internetu končí. Výše uvedené je nutné si předem domluvit s adminem stránek THL panem Janem Kainráthem z SDH Kozmice nebo panem Patrikem Balážem z SDH Chotěmice.

Pořadatel má možnost před uveřejněním reservace na internetu si sám pro své týmy, spřátelené sbory apod. reservovat max. 5 míst v obou kategoriích M+Ž.

Záměna startovního pořadí při soutěži nebo při presentaci je možná pouze po předchozí domluvě obou týmů.

Reservace na internetu v obou kategoriích bude probíhat následujícím způsobem :

Při reservaci prostřednictví internetu se připouští startovní čísla v rozmezí 1 – 99. Toto kdo má zareservováno startovní č. 1 nemůže nikdo předběhnou, stejně tak ten kdo má zareservované startovní č. 99 jde vždy poslední. Pokud by chtěl jit někdo jiný např. první nebo poslední musí si to s tímto týmem dohodnout a prohodit si startovní pozice.

V případě shody startovní pozice při presentaci na internetu se bere čas vložení příspěvku. Ten kdo byl déle se automaticky posouvá se všemi za ním o jedno místo dozadu (pokud dříve neuvede jinak).

8.2. Pořadatel soutěže je povinen zajistit proškolení rozhodčích v pravidlech THL.

8.3. Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou řádně přihlášena.

8.4. Na startovní listinu i výsledkovou listinu uvádět název sboru a okres.

8.5. Čára stříkání v minimální délce 10 m, s maximální výškou 20 mm.

8.6. Pořadatel zajistí prostor pro měření hadic. Dva „měřáky“ délky přesně 19 m umístěné těsně vedle dráhy. Jeden cca na úrovni druhé hadice B a jeden cca na úrovni prvního C

8.7. Pořadatel zajistí na místě, kde plánuje obsluhu časomíry nepromokavý stan pro zázemí časomíry.

8.8. Pořadatel zajistí aby pro každý terč bylo u terčů připraveno závaží cca min. 50 kg ( obrubníky, bet. desky apod.)

8.9. Pořadatel zajistí vyznačení přípravné a startovací čáry, vyznačení min. jednoho přípravného boxu a prostoru pro opuštění základny po dokončení útoku. Dále základna 2x2 metry, výšky 10 cm musí vždy být prkenná ne z kluzkého povrchu a srovnaná do vodováhy a plně uzavřená ze všech stran.

8.10. Pořadatel zajistí, aby v prostoru základny a kádě byl zpevněný povrch (beton, dlažba, asfalt, tartan apod.). Pokud toto podmínky pořadateli neumožňují bude z prostoru základny a kádě zajištěn drenážní odtok vody a okolí zpevněno koberci (guma se nepřipouští). Káď bude ze stran od základny a od košaře prosta všech držáků, úchytů apod.

8.11. Pořadatel zajistí přeměření dráhy členem rady THL před začátkem soutěže v dané kategorii, tzn. 2x muži a ženy. O přeměření dráhy provede pořadatel zápis do záznamu ze soutěže.

8.12. Pořadatel zajistí na dráze vyznačení značek po 18 m od čáry stříkání 4x 3B a po 17,5m od čáry stříkání na 2B. Značky budou pevně spojené se zemí a nepřenosné, v úrovni terénu – kus hadice v reflexním provedení (oranžová nebo žlutá cca 30cm s hřebíkem, vyznačené značky sprejem apod., kužely se nepřipouštějí !!! Na dráze se nepřipouštějí žádné jiné značky jednotlivých soutěžících!!! Kontrolu tohoto zajišťuje startér, hl. rozhodčí a rozhodčí na čáře stříkání.

8.13. Pořadatel zajistí, aby přihlášky přijímané při presentaci družstva byli čitelně a správně vyplněné jména a záznamy o půjčování závodníků. Pokud nebude na přihlášce uveden přídomek např. A  nebo B, ale pouze název obce nebo SDH bere se automaticky, že se jedná o A tým daného SDH. Takto budou započítány i případné body a účasti na soutěžích. Dodatečné doplnění a změny nejsou možné.

8.14. Pořadatel zajistí, aby na soutěži byla na veřejně přístupném místě k dispozici pravidla THL pro daný ročník.

8.15. Pořadatel zajistí vyvěšení reklam sponzorů THL na lukrativním místě. Reklamy si zajistí sám pořadatel od předchozího pořadatele.

8.16. Pokud pořadatel plánuje finálové kolo musí být až po ukončení THL v obou kategoriích M, Ž. v tomto případě se pravidlo 8.18. posouvá až po ukončení posledního útoku finálového kola.

8.17. Pořadatel zajistí, aby doplňkové soutěže, soutěže dětí a ostatní kulturní a doplňkový program nezasahoval do řádného průběhu soutěže.

8.18. Každý pořadatel soutěže nejpozději v den konání své soutěže uhradí částku 1.500 Kč v hotovosti radě Táborské ligy prostřednictvím pokladní THL o.s. Marcelky Smolíkové 723 388 702 – SDH Chotěmice. Z těchto peněz se pokryjí náklady na zakončení celého seriálu soutěží (poháry, diplomy a věcné ceny apod.)

8.19. Pořadatel je povinen zajistit pro družstva umístěná na bodovaných příčkách v mužské a ženské kategorii odpovídající ceny, na prvních třech místech v obou kategoriích poháry s nápisem Táborská hasičská liga, místo a datum konání soutěže, umístění a kategorie.

Vzor štítku na poháry:

TÁBORSKÁ HASIČSKÁ LIGA

VIII. ročník soutěže

v požárním útoku

" O putovní pohár obce Lhota "

24. 12. 2023

1. - 3. místo muži/ženy

Na nebodovaných příčkách může být pouze diplom za účast (urychlí se tím příprava vyhlášení).

V kategorii veteránů se může vyhodnocovat pouze první místo (pohár a ceny). Kategorie veteránů se boduje stejně jako ženy na 2B.

8.20. Pořadatel je povinen provést vyhlášení do 30-ti minut po ukončení posledního útoku (8.14.).

8.21. Pořadatel je povinen předat výsledkové listiny v písemné podobě včetně přihlášek, záznamů o půjčování soutěžících a předepsaného zápisu (viz. příloha č. 2) zástupci rady THL, který vykonává na soutěži delegáta bezprostředně po ukončení soutěže. Výjimkou jsou noční soutěže, kdy musí být vše potřebné předáno nejpozději v pondělí.

Kontaktní osoby:

Marcela Smolíková, SDH Chotěmice

Patrik Baláž, SDH Chotěmice

Jan Kainráth, SDH Kozmice

Jiří Kubeš, SDH Tučapy

Za předání a vyplnění výše uvedeného ručí vždy zástupce rady THL z pořádajícího SDH.

8.22. Pořadatel soutěže zařazené do seriálu soutěží THL je povinen na své náklady si zajistit fotografa a kameramana. Do sedmi dní po soutěži doručí (poštou, elektronickou cestou, osobně aj.) použitelné fotografie v digitální podobě dokumentující celý průběh soutěže včetně doprovodných akcí (finále, vyhlášení, popř. program po vyhlášení) a fota všech bannerů sponzorů THL.  Toto platí i pro video, na kterém budou zachyceny požární útoky celé soutěže. Dále pořadatel do 7 dnů od soutěže dodá článek ze soutěže.

Kontaktní osoby:

Patrik Baláž, SDH Chotěmice, webmaster stránek THL

Jan Kainráth, SDH Kozmice

Marcela Smolíková, SDH Chotěmice

Jiří Kubeš, SDH Tučapy

 

Pořadatel, který nedodá foto, video nebo článek (musí být vše) v předepsaném termínu bude zapsán do zápisu viz. příloha č.3  těchto pravidel. Ten kdo nedodá foto a video do vyhlášení ligy zaplatí pokladníkovi do kasy THL o.s. pokutu ve výši 2000,- Kč a nebude automaticky připuštěn s žádostí o pořádání THL v následujícím roce.

 

9. POVINNOSTI RADY THL

9.1. Rada THL deleguje delegáta z rady THL pro daný ročník na jednotlivé soutěže. Pokud není uvedeno jinak, tak na první soutěži dělá delegáta zástupce rady toho SDH, které pořádá poslední soutěž. Na druhé soutěži první pořádající, na třetí druhý a tak dále. Prohození delegování je možné v rámci rady THL. Zástupce rady smí dělat delegáta pouze 2x za daný ročník. Delegáta nesmí dělat zástupce rady z pořádajícího SDH, tedy na své soutěži. Delegát ručí za regulérnost a přeměření dráhy. Za dodržování časových intervalů dle těchto pravidel, s výjimkou těch, které kontrolují rozhodčí a časomíra. Delegát od zástupce rady THL z pořádajícího SDH přijímá vše dle bodů 8.21. a 8.22.  Delegát vyplňuje a ručí za správnost vyplnění přílohy č. 3 těchto pravidel. Funkce delegáta je bezplatná. Delegát má právo před, v průběhu a po skončení soutěže, svolat radu THL

9.2. Před zahájením soutěže THL zkontroluje a přeměří zástupce THL (ne z pořádajícího sboru) dráhu, základnu a káď. V případě zjištěný nesrovnalostí zjedná nápravu popř. svolá radu THL.

9.3. Pokud rada THL zjistí v průběhu soutěže závažné porušování těchto pravidel, soutěž přeruší a zjedná nápravu.

9.4. Členové rady se účastní všech jednání na soutěžích v rámci pravidel THL (pokud jsou přítomni na soutěži).

9.5. Rada THL zajistí vyplnění „Zápisu o dodržování pravidel THL“ viz. příloha č. 3 těchto pravidel. 

 

10. PODÁVÁNÍ PROTESTŮ

10.1. Při projednávání protestu bude přítomna Rada THL v počtu minimálně sedmi členů. Projednávání protestu není veřejné. Protest je třeba podat písemně hlavnímu rozhodčímu soutěže a to deset minut před zahájením soutěže (týká - li se protest jiného družstva), nebo do deseti minut od ukončení disciplíny - útoku (týká – li se protest vlastního družstva). Čas ukončení útoku zaznamenává časomíra. Protest projedná rada THL s poradním hlasem hlavního rozhodčího. O protestu jednají pouze členové rady uvedeni na první straně těchto pravidel, náhradníci se nepřipouští. Dále hlavní rozhodčí a poškozený. V případě shody při hlasování je poradní hlas hl. rozhodčího rozhodující.  Rozhodnutí musí padnout do 15 min. od podání protestu.

10.2. Protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního soutěžícího, proti účasti jiného soutěžícího v soutěži (půjčování apod.) a proti výsledkům soutěže.

10.3. Protesty soutěžících podává zásadně vedoucí družstva, jehož soutěžícího se poškození týká a to na předepsaném formuláři – viz. příloha č. 4:

  • 10 minut před zahájením soutěže je možné podat protest i proti jiným družstvům
  • do 10 minut od ukončení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, průběhu nebo hodnocení pokusu – útoku
  • vedoucí družstva je povinen zároveň při podávání protestu neprodleně svolat radu THL

10.4. Pro podání protestu je stanovena jednotná kauce 500,- Kč, která se skládá hlavnímu rozhodčímu při podání protestu (platí stejné časové intervaly). Nesplnění předepsaných časů – protest je neplatný.

10.5. V případě uznání protestu za oprávněný se kauce vrací tomu, kdo ji složil v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.

10.6. Dojde-li k rozpojení nebo roztržení hadice během útoku a vzniklá situace ohrožuje bezpečnost diváků, nebo ohrožuje regulérnost trati, např. nekontrolované vylití vedení do dráhy, nepovažuje se zásah diváka nebo rozhodčího, který odvrací toto ohrožení za nedovolenou výpomoc třetí strany. Není to důvodem k povolení opakovaného útoku družstva.

Jiří Kubeš dne 27.4.2024 Člen rady THL 2024

Táborská hasičská liga 2024